ΑΡΧΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Δελτία Τύπου

Προκήρυξη Εξετάσεων υποψήφιων ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 & κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτεχνών. (16/11/2016)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος της  Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π. Ε. Σερρών, έχοντας υπόψη :

  1. Τον Ν. 3852/10 ( ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Το Π.Δ. 133/10 ( ΦΕΚ 226 Α 27-12-2010 )  «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
  3. Την με αριθμ. Γ.Π.Κ.Π./7/3-1-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία τοποθετούνται και ορίζονται οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
  4. Τις διατάξεις της Υ.Α. 38200/1136 ΦΕΚ1969 Β/02-09-2011  «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουμε εξετάσεις  για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 & κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου για Β εξάμηνο 2016 που θα διενεργηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών  στις      8 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 1ης ομάδας 09:00 πμ.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην  Διεύθυνση  Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην περιοχή Δημοσίου ΚΤΕΟ.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις λήγει στις 1 Δεκεμβρίου 2016ημέρα Πέμπτη.

Κοινοποίηση Ο
1. Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Μαυρογιάννης Δημήτριος

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1993 ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ

sz7ser

===========================================================================================

S  X   7   A  M   F   ipolis

                   www.qrz.com/db/sx7amf                  www.sx7amf.blogspot.gr

 

 

2 Ανάβαση Νιγρίτας

2 Ανάβαση Νιγρίτας Συνάδελφοι που πήραν μέρος στην κάλυψη : SV7QNU , SV7OOL , SV7NIN , SV7QNV

Περισσότερα